afbeelding versterkt dag van het gezin

15 mei – Internationale Dag van het Gezin | Dag van de Zorg (BE) | Nationale Dag van de Huishoudelijke Hulp | Internationale dag van Gewetensbezwaarde | MPS Dag | Internationale Dag tegen Zwangerschapsmisselijkheid | Internationale Dag van de Waterveiligheid

Internationale Dag van het Gezin

Op Internationale Dag van het Gezin ligt de focus op onder andere verstedelijking. Verstedelijking is een van de belangrijkste megatrends die onze wereld en het leven en welzijn van gezinnen wereldwijd vormgeven. Duurzame verstedelijking is gerelateerd aan het behalen van verschillende Sustainable Development Goals (SDG’s) en doelen, zoals SDG-1 (armoedebestrijding); SDG-3 (goede gezondheid en welzijn); SDG-11 (maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam); en SDG-10 (verminder ongelijkheid binnen en tussen landen). Deze SDG’s en hun doelstellingen zijn afhankelijk van hoe goed de verstedelijking wordt beheerd, ten voordele van gezinnen en het verbeteren van het welzijn van alle generaties die in steden wonen. Daar draait het onder andere over op International Dag van het Gezin.

Thema Dag van het Gezin: “Families en verstedelijking”

Het thema is bedoeld om mensen bewust te maken van het belang van duurzaam, gezinsvriendelijk stedelijk beleid.
Volgens het UNDESA-rapport World Urbanization Prospects: The 2018 Revision woont nu de helft van de wereldbevolking in stedelijke gebieden. In 2050 zal tweederde van de wereldbevolking stadsbewoners zijn. De migratie van mensen naar stedelijke gebieden is gestimuleerd door betere vooruitzichten op werk en onderwijs, evenals door culturele en amusementsmogelijkheden. Toch heeft snelle, niet-duurzame verstedelijking vaak geleid tot groeiende stedelijke armoede die gezinnen en kinderen onevenredig treft.

In het extreme geval zijn naar schatting 300 miljoen van de wereldbevolking van sloppenwijkbewoners kinderen. Onderwijs, voedsel en gezondheidsdiensten zijn vaak onbetaalbaar en ontoegankelijk voor gezinnen, met name voor mensen die in armoede leven of met oudere familieleden of mensen met een handicap; de meeste werken in de informele economie zonder sociale vangnetten. Betaalbare huisvesting wordt in snel tempo minder toegankelijk voor gezinnen met lage en middeninkomens. Wereldwijd leeft naar schatting 70 procent van de huishoudens met een precaire huurovereenkomst. In feite is huisvesting zelf een handelsartikel geworden in plaats van een mensenrecht.

Conclusie

Duurzaam, inclusief en groen herstel is de weg vooruit na de negatieve gevolgen van de COVID-19-pandemie. De Verenigde Naties stellen zich via hun Nieuwe Stedelijke Agenda steden voor met groene en hoogwaardige openbare ruimtes die vriendelijk zijn voor gezinnen en de sociale en intergenerationele interacties verbeteren. Gezinnen zoals gedefinieerd door inheemse gemeenschappen, en de impact van verstedelijking op hun levensstijl en hun land, zijn onderwerpen waaraan DISD speciale aandacht besteedt

Achtergrond Dag van het Gezin

In de jaren tachtig begonnen de VN de aandacht te vestigen op kwesties die verband hielden met het gezin. In 1983, op aanbevelingen van de Economische en Sociale Raad, verzocht de Commissie voor Sociale Ontwikkeling in haar resolutie over de rol van het gezin in het ontwikkelingsproces (1983/23) de secretaris-generaal om het bewustzijn onder besluitvormers en de publiek van de problemen en behoeften van het gezin, alsook van doeltreffende manieren om in die behoeften te voorzien.

In 1993 besloot de Algemene Vergadering in een resolutie (A/RES/47/237) dat 15 mei van elk jaar moet worden gevierd als de Internationale Dag van het Gezin. Deze dag biedt de gelegenheid om het bewustzijn van kwesties die verband houden met gezinnen te bevorderen en om de kennis van de sociale, economische en demografische processen die gezinnen beïnvloeden te vergroten.

Internationale Dag van het Gezin roept op tot actie om steden leefbaarder, groener en duurzamer te maken voor alle generaties. Daartoe roepen we ook op tot langdurige privaat-publieke partnerschappen om te investeren in betaalbare woningen, infrastructuur en openbaar groen voor alle stedelijke gezinnen over de hele wereld.

Wil je meer weten over deze dagen? Klik op de dag voor info

Deel dit bericht